Det er ikke en godt bevart hemmelighet at klesindustrien fører til mye forurensing. Det er overproduksjon, forurensning fra shipping og mye mer. I dette blogginnlegget skal jeg se på klesindustrien og hvilke av FNs bærekraftmål som jeg mener er relevante at industrien må jobbe med og hvorfor jeg mener det er slik. Jeg vil gå igjennom i kronologisk rekkefølge hvilke bærekraftmål jeg mener er relevante.

FNs bærekraftsmål 8

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle» (FN 2021)

Under dette målet vil jeg spesielt trekke frem delmål 8.7 og 8.8.

«Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid» (FN 2021)

«Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold» (FN 2021)

I serien sweatshop får man et innblikk i hvordan tekstilbransjen egentlig er. Det er fullt av barnearbeidere og mennesker som blir betalt alt for lite penger for en hel dags arbeid. Klesindustrien kjøper varer fra land der de underbetaler arbeiderene sine og bruker barnearbeidere. Det er grunnen til at de kan kjøpe så billig tekstil ettersom at arbeiderene blir grovt utnyttet. Det er et stort problem at selskaper kjøper så billig tekstil fordi det fører igjen til de dårlige vilkårene for arbeiderne. Hvis bedrifter viser at de ikke er villig til å kjøpe tekstil fra områder som har barnearbeidere eller underbetalte arbeidere vil det føre til at arbeidere vil få en mer rettferdig lønn og slutt på alt av barnearbeid i denne bransjen.

FNs bærekraftsmål 9

«Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon» (FN 2021)

Fra bærekraftsmål nummer 9 er det jeg ønsker å trekke frem som mest relevant delmål 9.4

«Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet» (FN 2021)

Dette gjelder alt i industrien fra transport til innpakning. Her gjelder det da å få hele bransjen i en grønnere retning. F.eks. er jo engangsplast et stort problem for forsøpling. Dette blir brukt for å sende varer og til innpakning. Det kan sees på som en lite effektiv bruk av ressurs. Når det kommer til bomullsproduksjon så tar man i bruk flere klimaskadelige kjemikaler.

FNs bærekraftsmål 12

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre» (FN 2021)

Med tanke på bærekraftsmålene er nummer 12 mulig det viktigste delmålet klesindustrien kan jobbe med. Delmål nr 12.5 sier: «Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk» (FN 2021)

I klesbransjen kastes utrolig mye klær hvert eneste år. Det er når det kommer til det som kalles «fast fashion» det er mest avfall. Fast fashion er en forretningsmodell der man produserer mye og nytt hele tiden slik at forbrukeren aldri kan bli mettet. Dette gjør da at de lager masse nye klær, men alt blir ikke solgt så resten går i søpla. Dette bidrar til overproduksjon og at vi får mye unødvendig søppel. Morgan O´Connor har skrevet en artikkel som omhandler fast fashion og hvordan det bidrar til overproduksjon.    

FNs bærekraftsmål 17

«Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling» (FN 2021)

FNs bærekraftmål nummer 17 er noe som er relevant i så og si alle bransjer. Dog ønsker jeg å trekke frem delmål 17.16.

«Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling og understøtte det med partnerskap mellom flere interessenter som kan mobilisere og dele kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser, for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, oppnår bærekraftsmålene» FN (2021)

Det er vesentlig for å skape en mer bærekraftig verden at alle samarbeider. Et eksempel på dette er at Zara samarbeider med green to pack for å omforme bruken av emballasje. Dette er ikke noe kun Zara bør gjøre, men hele bransjen. Slike samarbeid er essensielt for å skape et grønt skifte i alle bransjer.

Man kan argumentere litt for hvorfor nesten alle delmål er viktig for klesbransjen, men jeg har valgt å trekke frem de jeg mener er de aller viktigste.

FN 12.03.2021 Anstendig arbeid og økonomisk vekst hentet fra:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

FN 26.02.202 Industri, innovasjon og infrastruktur hentet fra:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/industri-innovasjon-og-infrastruktur

FN 08.03.2021 Ansvarlig forbruk og produksjon hentet fra:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

FN 10.03.2021 Samarbeid for å nå målene hentet fra:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene

Brian O´Connor 11.10.2017 The Monster in our Closet: Fast Fashion & Textile Waste on the Rise Center for EcoThecnology Hentet fra:


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *